Flexible learning under stress: neurocognitive mechanism and clinical implications - Teilprojekt B – Stress und flexibles Lernen: Kontextanpassung selektiver Aufmerksamkeit